English

آذران تجهیز کران انرژی

آذران تجهیز کران انرژیآذران تجهیز کران انرژی

آذران تجهیز کران انرژی

 

 

در شرکت کران انرژی تمامی واحدها و فرآیندهای کاری بر مبنای جلب رضایت مشتریان بر پایه اخلاق و صداقت حرفه ای بنا نهاده شده است. ماموریت ما در این شرکت استفاده بهینه از منابع ، بهره گیری از تکنولوژی و دانش روز است.

برای دستیابی به هدف خود یعنی مشتری مداری بصورت عملی و ملموس بر راهبرد بهبود مداوم روشها در جهت کاهش هزینه های پروژه ،  توسعه روز افزون و پایبندی به کیفیت و استانداردهای بین المللی بعنوان سه اصل مهم تکیه داریم.

در شرکت کران انرژی تلاش شده است تا فرهنگ احترام به درخواستهای مشتری در تمامی سطوح سازمانی بصورت جدی دنبال شود. ما میدانیم که نقطه پایان بردار تولید در شرکت ما رضایت مشتری است و در این راه بدون اغماض میکوشیم. این تعهد ما به شماست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^
آذران تجهیز کران انرژی
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)